Dofinansowanie projektu Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Opublikowano w dniu 27/07/2018
Logotyp projektu (od lewej Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie., Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Kategoria

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej X, działania 10.3, Poddziałania 10.3.5 na realizacje projektu:

Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej teren rewitalizowany.

Zmodernizowany budynek Domu Ludowego w Rybarzowicach w ramach projektu posłuży, jako baza lokalowa do organizacji różnego rodzaju zajęć w zakresie dostępności i jakości usług społeczny.