Dofinansowanie projektu Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I

Opublikowano w dniu 27/07/2018
Logotyp projektu (od lewej Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie., Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Kategoria

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.4, Poddziałania 5.4.3 – Tryb pozakonkursowy na realizacje projektu:

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Buczkowice w dolinie potoku Żylica.

Cel projektu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zaplanowanych działań środowiskowych w zakresie poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków szczególnie poprzez zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych, ochronę przyrody przez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego, w tym ścieżki dydaktycznej oraz utworzenie i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej.