Dotacje na kolektory słoneczne lub instalacje fotowoltaiczne

Opublikowano w dniu 12/12/2017
Zdjęcie przewodnie artykułu - dach budynku z instalacją kolektorów słonecznych
Kategoria

Na podstawie Zarządzenia nr 78/2017 z dnia Wójt Gminy Buczkowice ogłasza nabór Uczestników (Grantobiorców) do udziału w projekcie „Odnawialne Źródła Energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”.

Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu grantowego polegającego na dostawie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach ogłoszonego konkursu na projekty grantowe gmina może uzyskać dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Uczestnika (Grantobiorcy) wynosić będzie ok. 5% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane w ramach projektu stanowią: opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż instalacji oraz inne niezbędne wydatki wymagane specyfikacją projektu.

Koszty niekwalifikowane to pozostałe koszty poniesione przez Uczestników (Grantobiorców) tj. niezbędne materiały i roboty instalacyjne w szczególności związane z zakupem i montażem zasobnika ciepłej wody użytkowej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez gminę dofinansowania ze środków unijnych. Planowana realizacja Projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Buczkowice z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu –

Dofinansowanie można uzyskać na instalację solarną lub fotowoltaiczną (o mocy do 5 kW), która służy do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej wykorzystywanej na potrzeby zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego oraz do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Szacunkowy koszt instalacji fotowoltaicznej z zasobnikiem na ciepłą wodę w zależności od mocy wynosi:

 • o mocy 3,0 kW: do 18 000,00 zł + cena zasobnika ok. 3 000,00 zł
 • o mocy 4,0 kW: do 22 000,00 zł + cena zasobnika ok. 3 000,00 zł
 • o mocy do 5,0 kW: do 28 000,00 zł + cena zasobnika ok. 3 000,00 zł

Szacunkowe koszty dostawy i montażu zestawów solarnych ze zbiornikiem na ciepłą wodę w zależności od ich wielkości oraz liczby użytkowników:

 • Zestaw dla gospodarstw domowych do 3 osób: do 12 000 zł
 • Zestaw dla gospodarstw domowych do 5 osób: do 14 000 zł
 • Zestaw dla gospodarstw domowych od 6 osób: do 16 000 zł

Podatek VAT 8% w przypadku lokalizacji paneli na budynku lub 23% w przypadku lokalizacji paneli na gruncie lub budynku gospodarczym.

Rodzaj zestawu dla każdego budynku zostanie ustalony podczas inwentaryzacji wykonywanej przez firmę projektową działającą na zlecenie Gminy Buczkowice w /

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji o przystąpieniu do programu i złożenie jej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Buczkowice w terminie do

W ramach programu można złożyc tylko jedną deklarację na instalację kolektorów słonecznych lub instalację ogniw fotowoltaicznych.

Deklaracje może złożyć osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania budynkiem, wynikające z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia zawartej na okres trwałości projektu tj. co najmniej do 2025 r.) w którym energia elektryczna wykorzystywana jest wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców.

Kryteria wyboru:

O zakwalifikowaniu budynku do Projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, po spełnieniu następujących warunków:

 1. Budynek mieszkalny, na potrzeby, którego będzie zainstalowana instalacja OZE, musi:
  1. być zlokalizowany na terenie Gminy Buczkowice,
  2. posiadać warunki techniczne umożliwiające instalację paneli fotowoltaicznych lub solarów na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, względnie, gdy takiej możliwości nie ma (np. konstrukcja dachu niestabilna, o zbyt małej powierzchni) na niezacienionej działce.
  Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach budynków pokrytych materiałem zawierającym azbest. Właściciele takich budynków mogą brać udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem instalacji OZE na własny koszt wymienią zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycie dachowe zawierające azbest.
 2. Uczestnik (Grantobiorca) nie może posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań wobec Gminy Buczkowice. na dzień:
 3. Energia cieplna lub elektryczna produkowana przez instalację OZE nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej (musi być wykorzystywana w całości w okresie rozliczeniowym na cele socjalno - bytowe). Instalacja fotowoltaiczna musi być włączona do sieci energetycznej przesyłowej na podstawie zawartej umowy prosumenckiej z energetyką zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.

Uczestnik programu (Grantobiorca) będzie wybierał wykonawcę samodzielnie do kompleksowej realizacji instalacji na warunkach określonych w umowie o dotacje zawartej z gminą.

Wypłata dotacji przez gminę będzie się odbywać na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez Uczestnika programu (Grantobiorcę), który zobowiązany będzie do przedłożenia w Urzędzie Gminy zapłaconej faktury wraz z wymaganymi załącznikami w szczególności protokół odbioru robót, fakturę/rachunek wraz z potwierdzeniem płatności, oświadczenia dot. stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń - oraz po przeprowadzonej kontroli w miejscu realizacji inwestycji ze strony Gminy Buczkowice.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskaniem dotacji na kolektory słoneczne lub instalacje fotowoltaiczne do zgłaszania udziału w projekcie.

Wniosek - zawierający ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie można pobrać spod adresu www.buczkowice.pl/oze lub na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Buczkowice.

Umowy o przyznanie dotacji z mieszkańcami będą zawierane w kolejności składania deklaracji, po otrzymaniu przez gminę potwierdzenia uzyskania dofinansowania. W pierwszej edycji programu planuje się zamontować około 160 instalacji OZE.

Lista podstawowa i rezerwowa zgłoszonych budynków będzie umieszczona na stronie http://bip.buczkowice.pl.

Osoby które zapisały się w Urzędzie Gminy na listę osób zainteresowanych dotacją do zakupu i montażu instalacji OZE zobowiązane są również do wypełnienia i złożenia wniosku zawierającego ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie.

 

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa