Informacja o wyborach do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach

Opublikowano w dniu 17/05/2019
Kategoria

Śląska Izba Rolnicza informuje, że odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera ze swego składu po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
  Kandydat ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
  • Zgłoszenie kandydata,
  • listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenia, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierającym zgłoszenie kandydata,
  • pisemne oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,
  • zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych.
  Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie wzory dokumentów znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl, w zakładce: Wybory do izb rolniczych.
  Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
 4. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów: Katowice 33 258 04 45, Częstochowa 34 368 15 12.