Przypominamy o wywieszaniu w widocznym miejscu tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości

Opublikowano w dniu 04/07/2017
Nieruchomość z widocznym numerem porządkowym
Kategoria

Urząd Gminy Buczkowice po raz kolejny przypomina wszystkim mieszkańcom gminy o konieczności wywieszania w widocznym miejscu tabliczek z numerami porządkowymi swoich nieruchomości.

Powyższy obowiązek wynika z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 193, poz. 1287 ze zm.), który mówi:

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, (…)

Jednocześnie informujemy, że Winni niewykonania powyższego - zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. poz. 1094 ze zm.) - podlegają karze grzywny do 250  albo karze nagany.