Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gmina Buczkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej buczkowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione

  • Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących.
  • Część strony nie spełnia wymagań dotyczących kontrastu.

Powody wyłączenia

  • Urząd Gminy Buczkowice publikuje nagrania archiwalne z sesji Rady Gminy Buczkowice. Materiały te są zwolnione ze stosowania napisów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia ).
  • Przyczyną występowania niezgodności z wymaganiami dotyczącymi kontrastu jest usterka modułu, który wymagana analizy. Trwają prace nad przywróceniem działania modułu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Kwaśny, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 499 00 66, po połączeniu wybierając numer wewnętrzny 20.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać na adres e-mail .

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym celu należy skorzystać z udostępnionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich form kontaktu na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Gminy – dodatkowo wyposażone jest w pochylnię umożliwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym, obok drzwi (o rozmiarach dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych) znajduje się dzwonek, po uruchomieniu którego, petent jest obsługiwany przez merytorycznego pracownika. Na parkingu wzdłuż ul. Lipowskiej wyznaczone jest miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dziennik podawczy obsługuje pracownik posiadający znajomość języka migowego.

Wójt Gminy Buczkowice wyznaczył Pana Marka Krupę - kontrolera technicznego ds. inwestycji gminnych w referacie Gospodarki Komunalnej i Budownictwa - do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Buczkowice. Kontakt tel.: 33 499 00 66 wew. 27. Kontakt e-mail: .