Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logotyp Rzeczpospolita Polska, Logotyp Śląskie., Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.4, Poddziałania 5.4.3 – Tryb pozakonkursowy, jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego” obejmującego Miasto Bielsko‑Biała wraz z otaczającymi gminami miejskimi i wiejskimi wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Numer i nazwa projektu

„Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I”

Okres realizacji

Od do

Cel projektu

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Buczkowice w dolinie potoku Żylica, który stanowi ważny korytarz ekologiczny w regionie. Projekt obejmuje ochronę najcenniejszych gatunków i siedlisk przyrodniczych w celu przywrócenia ich do właściwego stanu przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Subregionu Południowego.

Cel projektu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zaplanowanych działań środowiskowych w zakresie poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków szczególnie poprzez zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych, ochronę przyrody przez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego, w tym ścieżki dydaktycznej oraz utworzenie i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Planowane efekty

 1. Wskaźniki produktu:
  1. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 2 szt.
  2. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 10,99 ha
  3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 10 000 osób/rok
  4. Liczba wspartych form ochrony przyrody – 1 szt.
  5. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów – 8,798 ha
  6. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem – 1 szt.
  7. Długość utworzonych szlaków turystycznych – 7,843 km
  8. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych zawiązanych z edukacją ekologiczną – 1 szt.
  9. Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia – 7 szt.
 2. Wskaźniki rezultatu:
  1. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 1000 osób
  2. Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody 10,99 ha

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 18 834 355,28 zł
 • Dofinasowanie w ramach EFRR: 11 050 000,00 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 582 177,19 zł