Mały grant – oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano w dniu 04/06/2019
Kategoria

Wójt Gminy Buczkowice informuje, iż zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza, na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Buczkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Buczkowice ofertę Klubu Sportowego „Halny” Kalna na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania publicznego „Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2019.”, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 3 czerwca 2019 r.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Urząd Gminy Buczkowice, 43 – 374 Buczkowice, ul. Lipowska 730 lub pocztą elektroniczną: .

Uwagi należy składać w terminie do 7 dni od dnia zamieszczania opisanej powyżej oferty.