Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego