Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Pouczenie co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: "pobieranie/niepobieranie*".

 1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
  1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta:
   Wójt Gminy Buczkowice
  2. Rodzaj zadania publicznego1):
   Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Dane oferenta(-tów)
  1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
   Klub Sportowy „Halny" w Kalnej, nr w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 0000071642, siedziba: 43-376 poczta Godziszka, Kalna, ul.: Widokowa 66.
  2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
   Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty: Katarzyna Cynkier
 3. Zakres rzeczowy zadania publicznego
  1. Tytuł zadania publicznego:
   "Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego - Ostrowo 2019."
  2. Termin realizacji zadania publicznego2)
   Data rozpoczęcia: 15 czerwca 2019 r., data zakończenia: 31 sierpnia 2019 r.
  3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji):

   Opisane w ofercie zadanie dotyczy organizacji i realizacji obozu sportowo - szkoleniowego wraz z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania).

   Obóz sportowo szkoleniowy organizowany jest nad Morzem Bałtyckim, ma na celu podniesienie sprawność wyszkolenia technicznego poprzez trening sportowy, aktywny wypoczynek uczestników, realizację programu profilaktyczno-wychowawczego, opiekę w czasie wakacji przez wykwalifikowaną kadrę. Obóz będzie trwał od dnia 19 (wyjazd z miejscowości Kalna) do dnia 30 czerwca 2019 r. (powrót do miejscowości Kalna).

   Dodatkową atrakcją dla dzieci i młodzieży z naszego regionu będzie możliwość spędzenia czasu wolnego w trakcie wakacji w bardzo atrakcyjnej miejscowości turystycznej, jaką jest miejscowość Ostrowo. W ramach zadania przewiduje się pokrycie części kosztów transportu na potrzeby realizacji zadania. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez uczestników zadania, poza zakresem niniejszej oferty. Wynika to z kwestii organizacyjnych. Część rodziców dzieci uczestniczących w zadaniu, będzie otrzymywało dofinansowanie ze środków Funduszu Socjalnego, jednak wówczas muszą zabrać rachunek na swoje dane.

   W ramach obozu zostanie zrealizowany program profilaktyczno - wychowawczy składający się z czterech dwugodzinnych zajęć. Planuje się zrealizowanie 9 zajęć pływackich i 4 zajęć profilaktyczno - wychowawczych.

   W ramach ww. programu zostaną przeprowadzone cztery półtora godzinne pogadanki:
   1) istota uzależnień, czyli ich rodzaje, mechanizmy, cechy i konsekwencje,
   2) podstawowe zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną,
   3) agresja i przemoc - czyli dlaczego krzywdzimy innych?,
   4) zajęcia podsumowujące.

   W trakcie obozu będą prowadzone zajęcia pływackie, organizowane wycieczki po terenie miejscowości Władysławowo oraz okolicy. Zostaną przeprowadzone różnego rodzaju konkursy.

   Zadanie będzie realizowane, w części w miejscowości Kalna (przygotowanie oraz podsumowanie zadania) oraz podczas obozu w miejscowości Ostrowo.

   Jest to wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo, nad Morzem Bałtyckim. Ostrowo leży na północno-zachodnim krańcu Pobrzeża Kaszubskiego, na Kępie Ostrowskiej w sąsiedztwie pradoliny Czarnej Wody. Zabudowania miejscowości są odległe o około 1 km od Morza Bałtyckiego. Wieś graniczy od wschodniej strony z Jastrzębią Górą, od południa ze Sławoszynem i Mieroszynem oraz od zachodu z Karwią. W Ostrowie zaczyna się ścieżka dydaktyczna prowadząca do rezerwatów przyrody Bielawskiego Błota.

   W trakcie realizacji obozu opieka będzie realizowana przez dwóch opiekunów i trzecia osobę posiadająca uprawnienia kierownika obozu. Są to osoby posiadające stosowne umiejętności oraz doświadczenie. Natomiast program profilaktyczno - wychowawczy będzie realizowany przez jednego z opiekunów, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej, który posiada ukończone wychowanie fizyczne i zdrowotne z elementami resocjalizacji.

   Wskazane powyżej osoby, będą realizowały swoje obowiązki na zasadzie wolontariatu.

   W zadaniu będzie uczestniczyła grupa 20 osób. Są to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej (z terenu miejscowości Kalna), którzy przejawiają zainteresowanie dyscypliną sportu jaką jest pływanie. Opisana grupa współpracuje z naszym klubem.

  4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego:
   Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
   Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego Udział grupy 20 dzieci Lista uczestników zadania.
   Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego. Przeprowadzenie w ramach programu czterech półtoragodzinnych pogadanek Informacja zawarta w sprawozdaniu.
  5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania:

   Klub od 2004 r. realizuje zadania z podobnego zakresu otrzymując na nie dotacje z budżetu Gminy Buczkowice:

   W roku 2004 program „Na sportowo - alternatywne zagospodarowanie czasu oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży", na którego sfinansowanie otrzymał dotację w kwocie 4.000,00 zł.

   W roku 2007 klub realizował z opisywanego zakresu dwa zadania:

   • imprezę rodzinną która była realizowana w okresie wakacji, na której sfinansowanie otrzymał dotacjew kwocie 2.000,00 zł,
   • imprezę organizowaną w okresie świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i starszych "Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia", "Spotkanie Świąteczne - Wspólna radość" na którego sfinansowanie otrzymał dotację w kwocie 1.100,00 zł.

   W roku 2008 klub realizował z opisanego zakresu trzy zadania:

   • imprezę rodzinną która była realizowana w okresie wakacji, na której sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.500,00 zł,
   • organizację akcji letniej (obóz pływacki) wraz z realizacją programu pfrofilaktyczno -wychowawczego na dofinansowanie której otrzymał dotacje w kwocie 2.000,00 zł,
   • imprezę organizowaną w okresie świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i starszych "Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia", "Spotkanie Świąteczne - Wspólna radość" na którego sfinansowanie otrzymał dotację w kwocie 1.100,00 zł.

   W roku 2009 klub realizował z opisanego zakresu trzy zadania:

   • imprezę rodzinną która była realizowana w okresie wakacji, na której sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.500,00 zł,
   • organizację akcji letniej (obóz pływacki) wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego na dofinansowanie której otrzymał dotacje w wysokości 2.000,00 zł,
   • imprezę organizowaną w okresie świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i starszych "Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia - Spotkanie świąteczne -wspólna radość", na którego sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.100,00 zł.

   W roku 2010 klub realizował z opisanego zakresu trzy zadania:

   • imprezę rodzinną która była realizowana w okresie wakacji, na której sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.500,00 zł,
   • organizację akcji letniej (obóz taneczny) wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego na dofinansowanie której otrzymał dotacje w wysokości 2.000,00 zł,
   • imprezę organizowaną w okresie świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i starszych „Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia - Spotkanie świąteczne -wspólna radość", na którego sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.500,00 zł.

   W roku 2011 klub realizował z opisanego zakresu trzy zadania:

   • Organizacja imprezy rodzinnej - Radosne wakacje.", na której sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.500,00 zł,
   • "Piłkarski obóz treningowy wraz z realizacją programu profialktyczno - wychowawczego - Zakopane 2011." na dofinansowanie której otrzymał dotacje w wysokości 1.500,00 zł,
   • "Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego -Władysławowo 2011." na dofinansowanie której otrzymał dotacje w wysokości 2.000,00 zł

   W roku 2012 klub realizował z opisanego zakresu jedno zadanie: "Organizacja imprezy sportowo -rekreacyjnej - Ruch to zdrowie.", na której sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.000,00 zł.

   W roku 2013 klub realizował z opisanego zakresu jedno zadanie: "Organizacja imprezy sportowo -rekreacyjnej - Ruch to zdrowie.", na której sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.000,00 zł.

   W roku 2014 klub realizował z opisanego zakresu jedno zadanie: "Organizacja imprezy sportowo -rekreacyjnej - Ruch to zdrowie.", na której sfinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.000,00 zł.

   W roku 2016 klub realizował z opisanego zakresu jedno zadanie: "Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego - Karwia 2016 .", na której dofinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.500,00 zł.

   W roku 2017 klub realizował z opisanego zakresu jedno zadanie: "Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego - Władysławowo 2017 .", na której dofinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.500,00 zł.

   W roku 2017 klub realizował z opisanego zakresu jedno zadanie: "Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego - ostrowo 2018 .", na której dofinansowanie otrzymał dotacje w kwocie 1.300,00 zł.

 4. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
  Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
  1. Koszt 1 Koszt transportu 2000,00 2000,00 0
  2.
  3.
  4.
  5.
  Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2000,00 2000,00 0
 5. Oświadczenia

  Oświadczam(-my), że:

  1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
  2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  3. oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
  4. oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
  5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
  6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
  7. w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data 31 maja 2019 r.


1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.