inwestycje

Dofinansowanie projektu Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Opublikowano w dniu 27/07/2018

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej X, działania 10.3, Poddziałania 10.3.5 na realizacje projektu:

Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej teren rewitalizowany.

Dofinansowanie projektu Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Opublikowano w dniu 27/07/2018

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.1, Poddziałania 5.1.2 na realizacje projektu:

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Celem projektu jest zwiększenie dodatkowej liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w Gminie Buczkowice.

Dofinansowanie projektu Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I

Opublikowano w dniu 27/07/2018

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.4, Poddziałania 5.4.3 – Tryb pozakonkursowy na realizacje projektu:

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Buczkowice w dolinie potoku Żylica.