RPO WSL 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Konkurs "Kibicuj z mistrzem rajdowym"

Opublikowano w dniu 13/11/2018

Do trwa konkurs „Kibicuj z mistrzem rajdowym”.

Kierowca rajdowy Wojciech Chuchała zachęca do wspólnego dopingowania wnioskodawcom o dotacje unijne.

Co musisz zrobić?

Wystarczy zrobić zdjęcie, napisać krótkie hasło oraz wysłać je na adres konkurs@bringmore.pl

Co możesz zyskać?

Spośród zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni najlepsze trzy, które zostaną nagrodzone voucherami do sieci sklepów sportowych Decathlon o wartości: 600 zł, 400 zł oraz 300 zł.

Dofinansowanie projektu Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Opublikowano w dniu 27/07/2018

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej X, działania 10.3, Poddziałania 10.3.5 na realizacje projektu:

Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej teren rewitalizowany.

Dofinansowanie projektu Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Opublikowano w dniu 27/07/2018

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.1, Poddziałania 5.1.2 na realizacje projektu:

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Celem projektu jest zwiększenie dodatkowej liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w Gminie Buczkowice.

Dofinansowanie projektu Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I

Opublikowano w dniu 27/07/2018

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.4, Poddziałania 5.4.3 – Tryb pozakonkursowy na realizacje projektu:

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Buczkowice w dolinie potoku Żylica.

Konsultacje społeczne dotyczące terminu i sposobu aplikowania o granty w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 04/12/2017

Wójt Gminy Buczkowice przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu grantowego polegającego na dostawie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WSL 2014-2020 w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.