Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oi ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z , Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 1. Administrator danych.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Buczkowice z siedzibą przy ul. Lipowskiej 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 499 00 66, e-mail:

 2. Inspektor ochrony danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Mateusza Cioska, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej:
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Buczkowice określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 6 – 10d ustawy oi samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y oi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcy danych osobowych.

  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 5. Okres przechowywania danych osobowych.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

  a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 7. Prawo do cofnięcia zgody.
  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy oi ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86

 9. Informacja oi wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
   1. ustawowym,
   2. umownym,
   3. warunkiem zawarcia umowy,
   do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.