Lista uchwał Rady Gminy Buczkowice podjętych w 2019 roku

Lp. Numer sesji Numer uchwały Data Dotyczy Link
1. III III/15/19 30-01-2019 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Buczkowice kadencji 2018-2023 oraz ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego Kliknij
2. III III/16/19 30-01-2019 w sprawie zmiany Statutu sołectwa Buczkowice Kliknij
3. III III/17/19 30-01-2019 w sprawie zmiany Statutu sołectwa Godziszka Kliknij
4. III III/18/19 30-01-2019 w sprawie zmiany Statutu sołectwa Kalna Kliknij
5. III III/19/19 30-01-2019 w sprawie zmiany Statutu sołectwa Rybarzowice Kliknij
6. III III/20/19 30-01-2019 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” Kliknij
7. III III/21/19 30-01-2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Kliknij
8. III III/22/19 30-01-2019 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Buczkowice Kliknij
9. III III/23/19 30-01-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
10. III III/24/19 30-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
11. III III/25/19 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała Kliknij
12. III III/26/19 30-01-2019 w sprawie powierzenia miastu Bielsko-Biała wykonania zadań własnych gminy Kliknij
13. III III/27/19 30-01-2019 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Buczkowice a miastem Bielsko-Biała Kliknij
14. III III/28/19 30-01-2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kliknij
15. III III/29/19 30-01-2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Kliknij
16. IV IV/30/19 27-02-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
17. IV IV/31/19 27-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
18. IV IV/32/19 27-02-2019 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
19. IV IV/33/19 27-02-2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” Kliknij
20. IV IV/34/19 27-02-2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kliknij
21. V V/35/19 27-03-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
22. V V/36/19 27-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
23. V V/37/19 27-03-2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Kliknij
24. V V/38/19 27-03-2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Kliknij
25. V V/39/19 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Buczkowice w prawo własności tych gruntów Kliknij
26. V V/40/19 27-03-2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Buczkowice na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki Kliknij
27. V V/41/19 27-03-2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Kliknij
28. VI VI/42/19 30-04-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
29. VI VI/43/19 30-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
30. VI VI/44/19 30-04-2019 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Buczkowice Kliknij
31. VI VI/45/19 30-04-2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Kliknij
32. VI VI/46/19 30-04-2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Buczkowice Kliknij
33. VI VI/47/19 30-04-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kliknij
34. VI VI/48/19 30-04-2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Kliknij
35. VI VI/49/19 30-04-2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat Kliknij
36. VI VI/50/19 30-04-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej Kliknij
37. VI VI/51/19 30-04-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Buczkowice Kliknij
38. VI VI/52/19 30-04-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach Kliknij
39. VII VII/53/19 29-05-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Buczkowice wotum zaufania Kliknij
40. VII VII/54/19 29-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2018 Kliknij
41. VII VII/55/19 29-05-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Kliknij
42. VII VII/56/19 29-05-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
43. VII VII/57/19 29-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
44. VII VII/58/19 29-05-2019 w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Buczkowice Kliknij
45. VII VII/59/19 29-05-2019 sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania objęte Programem Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III Kliknij
46. VII VII/60/19 29-05-2019 w sprawie wdrożenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020- 2021 etap III Kliknij
47. VII VII/61/19 29-05-2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Buczkowice” Kliknij
48. VII VII/62/19 29-05-2019 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach Kliknij
49. VII VII/63/19 29-05-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Kliknij
50. VIII VIII/64/19 26-06-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
51. VIII VIII/65/19 26-06-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
52. VIII VIII/66/19 26-06-2019 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Kliknij
53. VIII VIII/67/19 26-06-2019 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Buczkowice na lata 2019-2024 Kliknij
54. VIII VIII/68/19 26-06-2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Buczkowice Kliknij
55. VIII VIII/69/19 26-06-2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kliknij
56. VIII VIII/70/19 26-06-2019 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji na zadania objęte Programem Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III Kliknij
57. IX IX/71/19 28-08-2019 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Buczkowice Kliknij
58. IX IX/72/19 28-08-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Buczkowice Kliknij
59. IX IX/73/19 28-08-2019 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach Kliknij
60. IX IX/74/19 28-08-2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Buczkowice Kliknij
61. IX IX/75/19 28-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia mie?dzygminnego pomie?dzy gmina? Buczkowice a gmina? Bielsko-Biała, gmina? Szczyrk i gmina? Wilkowice Kliknij
62. IX IX/76/19 28-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3240/15, położonej w Buczkowicach, stanowiącej własność gminy Buczkowice Kliknij
63. IX IX/77/19 28-08-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice Kliknij
64. IX IX/78/19 28-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 Kliknij
65. IX IX/79/19 28-08-2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Kliknij
66. IX IX/80/19 28-08-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. M. na działalność Wójta Gminy Buczkowice Kliknij
67. IX IX/81/19 28-08-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach Kliknij