Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Buczkowice i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Buczkowice, Józefa Caputę

Opublikowano w dniu 20/11/2018
Kategoria

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I

z dnia

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Buczkowice i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Buczkowice, Józefa Caputę

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I

postanawia, co następuje

§ 1.Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Buczkowice na dzień w sali sesyjnej Urzędu Gminy Buczkowice (parter, sala nr 1), w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy, Józefa Caputę.

§ 2.Ustalić porządek sesji:

 1. Otwarcie I sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 5. Przedstawienie porządku obrad, przyjmowanie wniosków o zmianę porządku.
 6. Przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Buczkowice.
 7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.
 8. Przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczkowice.
 9. Powołanie komisji stałych Rady Gminy Buczkowice:
  1. ustalenie składu osobowego i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice;
  2. ustalenie składu osobowego i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Buczkowice;
  3. ustalenie liczby, nazw, przedmiotu działania oraz składów osobowych pozostałych komisji Rady Gminy Buczkowice - podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Buczkowice.
 11. Analiza uchwały nr I/4/17/2018 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie I sesji Rady Gminy Buczkowice.

§ 3.Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skan postanowienia: kliknij, żeby przejść na stronę bip