Zawiadomienie w sprawie zwołania II sesji VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 26/12/2018
Kategoria

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że:

II sesja VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice
odbędzie się dnia
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  2. uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2019,
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  4. ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Buczkowice,
  5. powiększenia składu Komisji Rewizyjnej,
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice na rok 2019.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Buczkowice.
 6. Zamknięcie II sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Jerzy Foltyniak