Zawiadomienie w sprawie zwołania III sesji VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 24/01/2019
Kategoria

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że:

III sesja VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice
odbędzie się dnia
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania komisji stałych Rady Gminy Buczkowice kadencji 2018-2023 oraz ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego,
  2. zmiany Statutu sołectwa Buczkowice,
  3. zmiany Statutu sołectwa Godziszka,
  4. zmiany Statutu sołectwa Kalna,
  5. zmiany Statutu sołectwa Rybarzowice,
  6. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”,
  7. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  8. przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Buczkowice,
  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  10. zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok ,
  11. udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała,
  12. powierzenia miastu Bielsko-Biała wykonania zadań własnych gminy,
  13. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Buczkowice a miastem Bielsko-Biała,
  14. uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata -,
  15. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata -.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta za IV kwartał 2018 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z realizacji uchwały Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata za II półrocze 2018 roku,
  2. z analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w .
 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Buczkowice.
 8. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Jerzy Foltyniak