Zawiadomienie w sprawie zwołania V sesji VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 19/03/2019
Kategoria

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że:

V sesja VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice
odbędzie się dnia
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  2. zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019,
  3. zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,
  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,
  5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Buczkowice w prawo własności tych gruntów,
  6. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Buczkowice na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki,
  7. zmiany uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Buczkowice.
 7. Zamknięcie V sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Jerzy Foltyniak