Zawiadomienie w sprawie zwołania VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 21/05/2019
Kategoria

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że:

VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice
odbędzie się dnia
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy w roku 2018. Przeprowadzenie debaty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Buczkowice wotum zaufania.
 5. Przedstawienie:
  1. sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2018,
  2. informacji o stanie mienia gminy Buczkowice na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  3. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy Buczkowice,
  4. stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  5. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
  6. opinii Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice w odniesieniu do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2018,
  2. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  4. zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019,
  5. zmiany uchwały o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Buczkowice,
  6. Regulaminu udzielania dotacji na zadania objęte Programem Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III,
  7. wdrożenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III,
  8. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Buczkowice”,
  9. zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach.
 7. Przedstawienie sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2018:
  1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach,
  2. Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
  3. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach.
 8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Buczkowice.
 11. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Jerzy Foltyniak