Zawiadomienie w sprawie zwołania VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 17/06/2019
Kategoria

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że:

VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice
odbędzie się dnia
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,,
  2. zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019,
  3. powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
  4. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Buczkowice na lata 2019-2024,
  5. zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Buczkowice,
  6. zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Buczkowice.
 6. Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Jerzy Foltyniak