Józef Caputa

Józef Caputa - fotografia
Wójt Gminy
Telefon: 33 499 00 66 wew. 19

Wójt przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 12.00 - 16.00.

Realizuje m.in.:

  1. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
  2. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  4. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
  5. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
  6. Sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.